TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Mer informasjon om TT-ordningen finner du på Trøndelag fylkes hjemmeside: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/TT-kort/